Menu
Informacje

Żłobek Samorządowy nr 6
Oś.Piastów 42, 31-625 Kraków
tel. 12 6485571
Placówka czynna w godz. 6 do 17

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Żłobek Samorządowy Nr 6 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Samorządowego nr 6.
Data publikacji strony internetowej: 2014-08-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. - została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronach Żłobka Samorządowego nr 6 http://zlobek6.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zofia Bąk
E-mail: zlobek@zlobek6.pl
Telefon: 12 6485571

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Żłobek Samorządowy nr 6 jest budynkiem wolnostojącym, ogrodzonym, bez dostępu osób trzecich. Wejście do budynku dostępne w godzinach pracy żłobka. Do budynku prowadzi dwa dostępne wejścia: główne/brama przesuwna w ogrodzeniu ze względu na bezpieczeństwo dzieci, oraz brama wjazdowa, spełniająca wymogi dotyczące wjazdu służb ratunkowych i parkingiem na terenie żłobka dla samochodów osobowych na czas dojazdu rodzica z dzieckiem. Jest również bramka boczna na wypadek ewakuacji z drożnym dojściem otwierana w sytuacjach strategicznych. Budynek ma dwa wejścia główne ogólnodostępne i boczne dla pracowników obsługi technicznej, kuchni i dostawców towarów. Na wejściu ogólnodostępnym jest domofon wizyjny do identyfikacji wejść i kontaktu z rodzicem, pocztą, petentem bez konieczności wchodzenia. Na parterze są sale dwóch grup dziecięcych posiadające oddzielne szatnie usytuowane po przeciwnych stronach obszernego holu. Na 1-szym piętrze znajdują się dwie grupy dziecięce dla najmłodszych z oddzielnymi szatniami po przeciwnych stronach korytarza. Brak windy osobowej, brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych, brak możliwości korzystania z tłumaczy języków obcych, języka migowego.

Copyright by www.zlobek6.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.